תקנון האתר

לתשומת ליבך!
"מזל רחל" הינה רחלי מזרחי הנותנת את ייעוציה ע"פ האנרגיה אותה היא חשה מתוך השאלה-הסיפור ששמעה ממך.
במידה ואמרת לה דברים שאינם נכונים – מתוך כוונה לבדוק אותה ואת דבריה ואו להכשיל אותה, עליך להבין כי זרקת את כספך, מאחר וכל מה ש"מזל רחל" תקבל יהיו מסרים שגויים ולא נכונים, והכל באשמתך ועל אחריותך!
כל שימוש במישרין ואו בעקיפין שתעשה/י באתר ואו תקבל/י במישרין ואו בעקיפין "מזל רחל" הינו על אחריותך המלאה והאישית ולא תהיה לך או למי מטעמך כל זכות לטעון ואו לדרוש דבר מ"מזל רחל" ואו מכל מי שקשור ל"מזל רחל" במישרין ואו בעקיפין, בכל תקופת זמן שתהה.
כל הכתוב והנאמר וקשור בכל מקום ל"מזל רחל", אינו פותר את אותך מלפנות לכל בר סמכה בתחום הנדרש.
כל התשובות ו/או העצות למיניהן הניתנות לפנייתך / לשאלתך  / לבקשתך בכתב ו/או בעל-פה, ניתנות ע"פ הידע, הניסיון, התחושות והראייה הרוחנית של "מזל רחל", והינן בגדר המלצה בלבד, ואינן פותרות אותך משיקול דעת ומאחריות מלאה.
אתר זה  WWW.MAZAAL.CO.IL משמש כמידע בלבד, ע"פ תחושותיה, ראייתה הרוחנית, אמונתה וניסיונה האישי של "מזל רחל" וע"פ ניסיונם של אנשים המקורבים ואמינים עליה, שחלקם אפילו הלכו לעולמם וזיכרונם לברכה.
כל שימוש בעצה ואו במידע ואו בכל דבר אחר שקשור באתר בצורה ישירה או עקיפה או בכל דרך אחרת, הינו על אחריותך האישית והמלאה בלבד.
כל הנכתב, נאמר, ניתן, יועץ וכל דבר אחר אשר קיבלת הן במישרין והן בעקיפין מהאתר, בא מתוך אמונה, ניסוי, ידע, תחושה וראייה רוחנית, וכל תמורה שהועברה ל"מזל רחל" במישרין ואו בעקיפין, לא תוחזר.
המידע אינו רפואי ואינו מדעי ואינו התוויתי ובכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל או לגורם מוסמך אחר.
ידוע ל"מזל רחל" על אנשים רבים אשר החליפו את הטיפולים הקונבנציונליים בטיפולים אלטרנטיביים, אך הם עשו זאת על-פי שיקולם ואחריותם האישית בלבד.
"מזל רחל" בהחלט לא ממליצה להסתמך על הרשום באתר בלבד ולזנוח את הרפואה הקונבנציונלית.
כניסה ושימוש באתר האינטרנט של "מזל רחל" www.mazaal.co.il (להלן "האתר") ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים למיניהם, מהווה הסכמה מצדך לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אם אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.
לעניין תנאי שימוש אלו - "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמדו לרשות הגולשים באתר ומכשירי קצה שונים , לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולאריים, טכנולוגית WAP, אינטרנט סלולארי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים, WEB TV,  פקסימיליה, טלפוניה ווידיאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר.
השימוש בכל המידע הנמסר באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
המידע המוצג באתר  אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או כל גורם מוסמך אחר בתחום.
"מזל רחל" או מי מטעם האתר בישירות ואו בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
אין במידע הניתן באתר כדי להוות מתן תוקף, אישור ו/או אשרור ו/או המלצה, במפורש ומכלל, לכל ייעוץ, חוות דעת, מידע, מוצרים או שירותים של צד ג' כלשהו.
כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים וכל קניין רוחני אחר בקשר למידע ו/או התוכן של אתר זה הינם בבעלות "מזל רחל" המנהלת את האתר (להלן "העסק / עסק"), ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתוכן זה.
העסק מסכים לגלישתך באתר ובלבד שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי ו/או הפצה ברבים, אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב מהעסק. יש ותחולנה הגבלות נוספות על השימוש בדפי אתר מסוימים, והכל כאמור בדפי האתר גופם.
המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן לכל מטרה אחרת פרט למטרה המותרת לעיל, ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בכבודה ו/או בשמו של העסק כבעל זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
העתקה, שידור, הפצה, פרסום, צילום, שיכפול או אחסון של חלק ו/או חלקים מהמידע ו/או התוכן בכל דרך ו/או צורה לצורך הפצה ו/או פרסום אסורה בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב מהעסק.
כל המוצרים והשירותים הניתנים על ידי העסק כפופים להוראות ולתנאים הקבועים בדפי אתר ספציפיים המסדירים את השימוש בהם. התנאים, ההוראות והגבלות האחריות הקבועים בדפי האתר הספציפיים הנם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הקבועים באתר זה. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש בדפי האתר הספציפיים לבין תנאי השימוש הקבועים באתר זה, יגברו תנאי השימוש בדפי האתר הספציפיים.
העסק רשאי לשנות בכל עת, וללא כל הודעה מוקדמת, את המידע, החומר והתוכן של דפי אתר זה (להלן: "המידע"). שינויים אלה יחייבו עם פרסומם באתר. הנך מחויב להתעדכן ולעקוב אחר שינויים שחלו בתנאי השימוש. שימוש ו/או כניסה לאתר כמוה כהסכמה לכל השינויים.
הנך מתחייב שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים:
תכנים הכוללים חומר פורנוגראפי או בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה בכלל, ודבר תועבה ובו דמותו של קטין בפרט, וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין.
כל התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, בדומה לכל התקשרות אחרת (דוגמא: טלפונים סלולאריים, דואר) אינה מוגנת וחשופה לחדירות, אובדן, גילוי ושינוי. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לצד ג' כלשהו, בנוגע למשלוח דואר אלקטרוני אשר נשלח על ידך או אליך, על פי בקשתך.
התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או במכשירי הקצה השונים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומנהלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, מנהלי האתר לא יישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
העסק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר, והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל התכנים שיפורסמו על-ידיך ו/או באישורך באתר יהיו על אחריותך בלבד, והעסק לא ישא בכל אחריות בגינם.
האמור באתר מטרתו לספק מידע ואין בו משום מתן ייעוץ, המלצה וכד', ואין להסתמך עליו בכל צורה ו/או דרך שהיא מבלי לקבל חוות דעת ויעוץ מאנשי מקצוע רלוונטיים. כל העושה שימוש במידע באתר מבלי להיוועץ באנשי המקצוע הרלוונטיים, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה
המידע באתר, לרבות כל חוות דעת האמורה בו, אין בהם כדי להוות הצעה ו/או שידול לקבלת יעוץ ואו טיפול בניהולה של החברה. אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ. ראייתה הרוחנית ותחושותיה של "מזל רחל", הינם בהסתמך לנתונים וילכולות באותה נקודת זמן.
כל חוות הדעת וההערכות המפורסמות באתר, אם מפורסמות, הן דעת העסק ואו מי מטעמו במישרין ואו בעקיפין, נכונות ליום הדיווח וכפופות לשינוי ללא כל הודעה מוקדמת. חוות הדעת וההערכות ניתנות בתום לב וללא כל נטילת אחריות משפטית מצד העסק.
השימוש באתר זה ובמידע האמור בו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. העסק ו/או כל הקשור במישרין ואו בעקיפין, לא תהיה אחראיות, בשום אופן ו/או צורה שהיא, לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים אשר נגרמו משימוש או הסתמכות על כל ו/או חלק מהמידע אשר מכיל אתר זה, או השמטה של מידע כלשהו.
המידע, הגם אם מקורו מוסמך ואמין למועד נתינתו, אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי, במפורש או מכללא, על העסק ועל אחרים בנוגע להמשך זמינותו, נכונותו, דיוקו, שלמותו, תקפותו, אמיתותו ו/או התאמתו למטרה מסוימת.
הגם שאזכורו של צד ג' מופיע במפורש באתר, העסק אינו ממליץ, במפורש או מכללא, להסתמך על כל מידע, חוות דעת, הערכה, דעה, יעוץ, מוצר ו/או שירות של צד ג' כלשהו, ואינו מאשר את נכונותם ו/או תקפותם.
העסק הינו עסק אשר עוסק במספר תחומים ובניהם מעניק גם שירותי יעוץ והכוונה באמצעות ראייתה הרוחנית ותחושותיה של "מזל רחל".
האתר והמידע שבו מוצג "כמות שהוא" ("As Is" או "As Available") והעסק לא ישא בכל אחריות, במפורש או מכללא, בקשר למידע הכלול בו, לטיבו, מהותו, איכותו, שלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו והתאמתו למטרה מסוימת. בנוסף, העסק לא יהא אחראי, במפורש או מכללא, לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.
העסק אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן באופן רציף ויהא חסין מפני תקלות, טעויות, שיבושים, כשלים, אובדן מידע ונגיפי מחשב. באחריות המשתמש להגן על כל חומרה ותוכנה באמצעים מספקים על מנת למנוע כל פגיעה ו/או תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב.
השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לטיבו, מהותו ו/או איכותו של המידע באתר, ו/או בקשר לשלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו, והתאמתו למטרה מסוימת.  
העסק ואו מי מטעמו, במישרין ואו בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובמכשירי הקצה השונים, לרבות ביחס לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים או עקב הצגתם.
אין העסק מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר מהימן, מלא או עדכני, והעסק לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק אינו אחראי לכל נזק, אי-נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל פגיעה אחרת, ישירים או עקיפים שיגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, ולרבות באמצעות קישור.
העסק לא ישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בשל שימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשל כל פעולה ו/או החלטה הנעשית תוך הסתמכות על המידע ותוכן האתר ו/או כל שימוש הנעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש, וזאת אף אם העסק יודע על אפשרות לנזק ו/או הפסד.
המשתמש מתחייב לשפות את העסק, ואו מי מטעמה במישרין ואו בעקיפין בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו. בנוסף, המשתמש מסכים לשאת באחריות לכל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או הוצאות, ישירים ו/או עקיפים, צפויים ו/או בלתי צפויים ואשר אינם בשליטת העסק.
במהלך השימוש באתר או במסירת תכנים על-ידיך לאתר, עליך להימנע מלהטריד, לקלל, להסית, לאיים, לשדל או לסייע לביצוע פעולות אסורות על פי הדין, לעשות שימוש מסחרי, להשתמש בחומר שזכויות הקניין הרוחני או השימוש בהן אינן שייכות לך, להתחזות לעובד, להוציא לשון הרע או לפגוע בכל דרך שהיא במשתמשים האחרים.
האתר מכיל קישורים לאתרים אשר מופעלים על ידי גופים ואו אנשים  הקשרים לעסק וכן לאתרים אחרים (צד ג') אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. השירותים המוצעים באתר זה על ידי העסק ו/או אנשים או חברות הקשורות לעסק, מצוינים במפורש בדפי האתר.
קישורים מאתרים אחרים ו/או לאתרים אחרים הינם לצורך הנוחות בלבד. לעסק אין כל שליטה על הקישורים ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי העסק לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. העסק אינו נושא באחריות לתוכן המופיע באתרים המקושרים ו/או לשירותים ו/או לאנשים ו/או המוצרים המוצעים בהם. קישורים לאתרים בהם ניתן להוריד תוכנות הם לשם הנוחות בלבד, והעסק לא יהא אחראי לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם בשל הורדת תוכנות, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.
משלוח דוארים המוגדרים כ-Spam  אינו מורשה ואינו מותר כלל ועיקר על ידי המנויים באתר ו/או המשתמשים בו. לבעלת האתר זכות בלעדית להסיר אתר אשר ביצע הפרה של סעיף זה, ללא הודעה מוקדמת, באופן חד צדדי, עד לברור מוחלט של העניין. למען הסר ספק הדבר אמור גם לפרסום דפים ו/או אתרים מתוך הפורטל וקישורם בדוארים בלתי מורשים.
כל פניה פרסומית אשר תתבצע באמצעות מערכת האתר ו/או באמצעות שימוש בתכני האתר אינה מורשית ותחשב כהפרה יסודית של תנאי השימוש באתר. העושה כן יישא בכל ההוצאות הכספיות הישירות והעקיפות, לרבות הנזקים והפסדי השתכרות.
את/ה תשפה/י את העסק, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה/ם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
לעסק, קיימת זכות בלעדית להסיר כל תוכן שאינו ראוי ו/או פוגע או כל תוכן אשר נעשה בו שימוש אשר מנוגד לתקנון. במידה וייווצרו הוצאות ישירות ועקיפות לצורך נושא זה, הגורם אשר ביצע את הפרת התקנון יישא בכל העלויות, הישירות והעקיפות.  
בהצטרפותך למועדון החברים של העסק, נתת את הסכמתך לקבל מהאתר ואו מי מטעמו ואו מי דרכו כל חומר שישלח לך בדואר אלקטרוני, טלפון, מסרון ומכתב ובהמשך תשתתף אותך בעדכונים שונים. במידה ויהיה לך רצון להפסיק את ההתקשרות עליך האחריות המלאה להודיע ולבקש זאת בכתב (באמצעות צור קשר באתר).
בהצטרפותך לאתר או בכל פניה אחרת להנהלה ו/או לנותני שירותים באתר הינך מאשר להנהלת האתר ליצור עימך קשר בכל דרך שתמצא לנכון על מנת ליידע אותך על עדכונים באתר , בפעילות באתר, פעילות מסחרית וכל נושא אחר הנתון לשיקולה הבלעדי של הנהלת האתר.
הנהלת האתר רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
אין הנהלת האתר אחראית בשום מקרה על הפרסום ו/או התכנים המופיעים באתר.
אחריות על השימוש היא על המשתמש בלבד.
אתר זה מנוהל על ידי עסק בישראל. השימוש באתר זה יהא כפוף לתקנון זה ויפורש על פי דיני מדינת ישראל להוציא דיני המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו. כל תביעה, מחלוקת ו/או טענה שתוגש בקשר לאתר זה תוגש ותתברר אך ורק במרכז הארץ, בבית המשפט המוסמך בישראל ולא בבית משפט אחר מחוצה לה.
אם תנאי כשלהוא ו/או הוראה בתנאי השימוש יימצא כחסר תוקף ו/או בלתי אכיף, הרי שההוראות האחרות של ההסכם יישארו במלוא התוקף. כל תנאי מתנאי שימוש אלה אשר ייקבע לגביו כי הוא חסר תוקף ו/או בלתי אכיף, לרבות, הגבלת האחריות בתנאי השימוש, יוחלף ע"י תנאי אכיף ובר-תוקף אשר משמעותו דומה ככל האפשר לתנאי אשר נמצא כחסר תוקף ו/או בלתי אכיף.
גלישה באתר ו/או שימוש באחד המקורות ו/או בתכנים מהווה אישור גורף לכלל תנאי השימוש.
ט.ל.ח
Coi בניית אתרים